Статут Товариства (розміщено на власному сайті 05.05.2016 р.)
Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій Товариства
Проспект емісії акцій товариства
Дружественный сайт : бесплатный хостинг
Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства
Протоколи загальних зборів
Висновки  ревізійної  комісії  (ревізора)
Висновки  аудитора Товариства
Фінансова звітність Товариства
Документи  звітності, що подаються відповідним державним органам
Особлива інформація про Товариство
Положення про філії та представництва Товариства
Перелік афілійованих осіб Товариства
Внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства
Розміщення загальнодоступної інформації щодо діяльності товариства
Засновницький (установчий договір)
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії
Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства
Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)
Звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття
Інформація про придбання акцій за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій
Повідомлення  про проведення загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства"
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів